romski centar TK

Centar za podršku, informisanje i zajedničko djelovanje Romskih NVO Tuzlanskog kantona

Vodeća organizacija „Romano drom“ Živinice


Cilj nam je unapredenje resursa romskih NVO-a i njihovog ucešca u razvoju civilnog društva kroz informisanje, pokretanje inicijativa, kreiranje ideja, osiguravanje dobre komunikacije i koordinacije izmedu udruženja samih, donatora, struktura vlasti, medija, a putem funkcionisanja Centra za podršku, informisanje i zajednicko djelovanje TK.

Na prostoru regije Tuzlanskog kantona djeluje 15 nevladinih romskih organizacija, te svaka od njih ima ciljeve i razne aktivnosti koje se, u odredenim slucajevima preklapaju.

Pročitajte više o romskom centru TK.

Vijesti iz romskog Centra TK


Zapisnik

10.07.2021

Centar za podrsku, informisanje i zajednicko djelovanje Romskih NVO Tuzlanskog kantona Vodeca organizacija „Romano drom“ Zivinice _________________________________________________________________________________ Zapisnik sa odrzanog sastanka koji je odrzan dana 26.04.2021 Teme dnevnog reda: Stambeno zbrinavanje Roma/kinja Zaposljavanje Roma /kinja Obrazovanje Romske djece Zdravstveno osiguranje Roma/kinja Covid 19 Obiljezavanje Romskih praznika proslava Gdje je danas Romski NVO Pod...detaljnije

Zapisnik

10.07.2021

Centar za podrsku, informisanje i zajednicko djelovanje Romskih NVO Tuzlanskog kantona Vodeca organizacija „Romano drom“ Zivinice _________________________________________________________________________________ Zapisnik sa odrzanog sastanka koji je odrzan dana 26.04.2021 Teme dnevnog reda: Stambeno zbrinavanje Roma/kinja Zaposljavanje Roma /kinja Obrazovanje Romske djece Zdravstveno osiguranje Roma/kinja Covid 19 Obiljezavanje Romskih praznika proslava Gdje je danas Romski NVO Pod...detaljnije

Zapisnik

10.07.2021

Centar za podrsku, informisanje i zajednicko djelovanje Romskih NVO Tuzlanskog kantona Vodeca organizacija „Romano drom“ Zivinice Voditelj Resurnog centra TK-a Muradif Biberovic Ulica Druga broj 53 75270 Zivinice Tuzlanski kanton BIH tel/fax + 38735772824 gma + 38761943400 E-mail muradif.b@bih.net.ba[mailto:muradif.b@bih.net.ba] www.romaskicentar-tk.org[http://www.romaskicentar-tk.org/] Zapisnik sa sastanka 19.05.2021 Na teme dnevnog reda 1. Stambena problematika Roma TK-a 2. Zaposljavanje i javni pozivi FZZ 3. Nabavka skolskog pribora i djackih...detaljnije

Zapisnik

10.07.2021

Centar za podrsku, informisanje i zajednicko djelovanje Romskih NVO Tuzlanskog kantona Vodeca organizacija „Romano drom“ Zivinice Voditelj Resurnog centra TK-a Muradif Biberovic Ulica Druga broj 53 75270 Zivinice Tuzlanski kanton BIH tel/fax + 38735772824 gma + 38761943400 E-mail muradif.b@bih.net.ba[mailto:muradif.b@bih.net.ba] www.romaskicentar-tk.org[http://www.romaskicentar-tk.org/] Sastanak odrzan 22.06.2021 1. Zaposljavanje Roma/kinja u 2021 2. Problem sa udzbenicima i skolskim priborom za romsku djecu 2021/2022 3. Problem ne objavljivanja javnih...detaljnije

Vijesti

25.12.2019

Z A P I S N I K 6 sastanka Resursnog Centra za podršku, informisanje i zajedničko djelovanje romskih nevladinih organizacija koje djeluju na području Tuzlanskog kantona Šesti sastanak u 2019 godini održan je 18.07.2019. godine sa početkom u 10:00h, u prostorijama resursnog centra u Živinicama i trajao je do 12:30h. Sastanku su...detaljnije